1 (un) post Asistent de cercetare științifică

Descriere scurtă:
USAMV Iasi scoate la concurs 1 (un) post Asistent de Cercetare Științifică in cadrul proiectului 14PCCDI/2018

Data publicării: 11 Decembrie 2018

Data limită: 24 Decembrie 2018
Anunțul: 1_un_post_Asistent_de_cercetare_tiin_ifi ⇓
Angajator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este persoană juridică română, integrată în învăţământul superior de stat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi Carta Universitară, precum şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este una din cele mai vechi instituţii de învăţământ superior modern cu profil agricol din România, cu o tradiţie de peste 100 ani, având ca misiune de bază formarea de specialişti cu calificare superioară într-un domeniu foarte important al economiei naţionale - agricultura, cercetarea ştiinţifică de profil, perfecţionarea şi pregătirea continuă a absolvenţilor, sub diversele sale forme. Astfel, USAMV Iaşi urmăreşte generarea de cunoaştere prin cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, formarea profesională de nivel superior, atragerea în activitatea universitară a celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial de pregătire profesională şi ştiinţifică. Misiunea USAMV din Iaşi este ca, printr-un învăţământ superior modern, de calitate şi prin cercetarea ştiinţifică performantă, să formeze specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor şi exigenţelor pieţei forţei de muncă din domeniile de studiu agronomie, biologie, horticultură, ingineria mediului, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, medicină veterinară şi zootehnie, astfel încât să contribuie la dezvoltarea bazată pe cunoaştere a economiei româneşti şi, în special, a agriculturii şi să susţină competitivitatea profesională în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării. Structura organizatorică a USAMV din Iaşi este stabilită prin Carta universităţii. În structura organizatorică a universităţii se disting: facultăţi, departamente, institute, centre şi laboratoare de cercetare, şcoli doctorale şi postdoctorale, departamente de formare continuă şi de învăţământ la distanţă, staţiune didactică, baze de practică, clinici universitare veterinare, centru de pregătire şi informare, unităţi de microproducţie şi prestări de servicii, centru de transfer de cunoştinţe şi tehnologie, bibliotecă etc. Oferta educaţională a USAMV Iaşi, cu cele 16 programe de studiu la ciclul de licenţă, 21 programe de studiu la ciclul universitar de masterat şi 31 de specializări de studiu la ciclul universitar de doctorat, ce aparţine la 4 facultăţi: Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară, Zootehnie şi 2 Şcoli doctorale, este în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii din zona de influenţă a universităţii noastre şi potenţialul de dezvoltare economică. La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi funcţionează trei cicluri de studii şi anume: Ciclul I - Licenţă - 16 specializări cu 180; 240 şi respectiv 360 de credite (3 ani; 4 ani; 6 ani). Ciclul II - Master - 21 programe de studii cu 120 credite (2 ani). Ciclul III - Doctorat - 5 domenii cu 31 specializări. Studiile doctorale şi postdoctorale se desfăşoară în cadrul a două şcoli doctorale pe domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. Fiind o universitate de cercetare şi educaţie, activităţile pentru masterat, doctorat precum şi studiile postdoctorale se desfăşoară în Centrele de cercetare, organizate pe lângă facultăţi, în laboratoarele de cercetare în curs de acreditare şi în Institutul de Cercetare pentru Agricultură şi Mediu. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi este structurată pe patru facultăţi: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară şi la care sunt înmatriculaţi peste 4300 de studenţi/an universitar. În ceea ce priveşte numărul de personal încadrat în USAMV Iaşi pentru anul universitar 2016 – 2017, acesta este de 465, care include 175 cadre didactice şi 290 personal didactic auxiliar şi administrativ. Cercetarea ştiinţifică în cadrul USAMV din Iaşi se desfăşoară într-un cadru bine definit, în centre şi laboratoare de cercetare. In anul 2017 s-au derulat peste 60 proiecte.
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Cod poştal 700490, Iaşi, Iasi
Telefon: 0232407407
Fax: Iaşi
E-mail: rectorat@uaiasi.ro
Website: www.uaiasi.ro